Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání Služby společnosti Managit s.r.o.

 

Managit s.r.o., IČO 041 17 123, sídlem Praha 10 – Vršovice, Sámova 220/4, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242453

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro užívání Služby společnosti Managit s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky“) vydanými v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se řídí veškeré smluvní vztahy mezi společností Managit, jakožto poskytovatelem Služby a fyzickými nebo právnickými osobami, jakožto uživateli Služby. Obchodní podmínky jsou dále nedílnou součástí smlouvy o poskytování Služby uzavřené prostřednictvím Webových stránek nebo uzavřené písemnou formou v materiální podobě (dále jen „Smlouva“).

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají tyto pojmy následující význam:

Managitje společnost Managit s.r.o., IČO 041 17 123, sídlem Praha 10 – Vršovice, Sámova 220/4, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242453, která je provozovatelem Webových stránek, poskytovatelem Služby a majitelem Aplikací, jakož i veškerých licenčních práv k jejich užití.

Službou se rozumí poskytování placeného přístupu k užívání Objednatelem zvolených Aplikací umístěných na Webových stránkách, jakož i zajišťování provozuschopnosti a dostupnosti Aplikací.

Aplikacemi se rozumí softwarové aplikace vytvořené společností Managit a umístěné na Webových stránkách, jejichž užívání dle individuálních Objednávek Objednatelů je součástí Služby.

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím Webových stránek a/nebo, umožní-li to společnost Managit, na základě písemné smlouvy, objedná Službu a v jejím rámci užívání zvolených Aplikací.

Uživatel je každá fyzická osoba, která užívá Službu a/nebo Trial verzi Služby a jejím užíváním, resp. okamžikem přístupu ke Službě a/nebo Aplikaci, přistupuje k Obchodním podmínkám. Uživatelé se dělí na Zadavatele, Investory a na Řešitele. Zadavatelémají oprávnění zadávat události do projektů v rámci Aplikací a přidávat k jejich řešení Řešitele. Objednatel, resp. jeho Administátor je oprávněn dále nastavovat přístupová práva jednotlivým Zadavatelům. Řešiteléjsou Uživatelé přidaní ke Službě Zadavateli, a to k řešení událostí v projektech v rámci Aplikací a mají oprávnění se k těmto událostem a jejich řešení vyjadřovat.Investor/Náhled má oprávnění vidět všechny projekty, události a uživatele na projektu. Má omezené oprávnění k editaci.

Objednávka je návrhem na uzavření a/nebo změnu Smlouvy o poskytování Služby, který činí Objednatel vůči společnosti Managit prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách, a to vyplněním příslušných údajů týkajících se Objednatele, jím požadované Služby a způsobu platby za první objednané období, čímž současně Objednatel přistupuje k těmto Obchodním podmínkám.   

Webové stránkyjsou webové stránky dostupné na adrese www.managit.cza jejich subdoménách.

Administrátor je osoba určená Objednatelem, která je oprávněna zastupovat Objednatele pro jakékoli úpravy Smlouvy týkající se Uživatelů, je oprávněna provádět administraci objednané Služby, v průběhu poskytování Službypřidávat a odebírat uživatelské účty Uživatelů, nastavovat k těmto účtům přístupová práva a tak omezovat rozsah oprávnění jednotlivým Zadavatelům. Administátor je oprávněn přistupovat ke všem datům Objednatele nezávisle na nastavení přístupových práv jednotlivých Uživatelů.

Portál je neveřejná část Webových stránek, kterou přistupuje Uživatel ke Službě a kde je Administrátor oprávněn provádět administraci objednané Služby.

Seznam Aplikací dostupných v rámci Služby:

Claim it! je Aplikace pro efektivní a snadnou evidenci a správu událostí na projektu pomocí přesného a rychlého záznamu konkrétní události přímo do plánu projektu.

 1. TRIAL VERZE
  • Před uzavřením Smlouvy o poskytování Služby mají zájemci o její užívání možnost vyzkoušet si bezplatně užívání Služby v režimu Trial verze, kde jsou jim v omezeném rozsahu možností zadávání událostí k dispozici k vyzkoušení Aplikace, na celkovou maximální zkušební dobu 30 dní ode dne registrace do Trial verze, pokud Managit v individuálních případech neurčí jinak (dále jen „Trial verze Služby“). Vyplněním registračního formuláře do Trial verze Služby na Webových stránkách přistupuje takový zájemce k Obchodním podmínkám a stává se zkušebním objednatelem (dále jen „Zkušební objednatel“).
  • Uživatel je oprávněn při užívání Trial verze Služby ukládat data v Aplikacích, ale pouze za účelem ověření funkčnosti Služby. Uživatel bere na vědomí, že Managit nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Uživatelem při užívání Trial verze Služby.
  • Před vypršením Trial verze Služby umožní Managit Zkušebnímu objednateli přechod na placenou verzi Služby a sdělí mu nezávazné platební údaje za užívání Služby. Uhrazením ceny za užívání Služby dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a data uložená Uživateli, spadajícími pod takového Zkušebního objednatele, v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Zkušební objednatel nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Zkušebnímu objednateli poskytnuta. Zkušební objednatel a pod něj spadající Uživatelé tímto berou na vědomí, že data jimi uložená v Trial verzi Služby budou po uplynutím doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Zkušební objednatel informován e-mailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Veškerá předchozí ústní či písemná ujednání mezi Managit a Objednatelem týkající se poskytování Služby a učiněná před uzavřením Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují Smlouvou a mezi takovým Objednatelem a Managit budou od okamžiku uzavření Smlouvy existentní výlučně a pouze ujednání založená Smlouvou a Obchodními podmínkami.
  • Není-li Smlouva uzavřena v individuálních případech v písemné formě, učiní Objednatelprostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkáchObjednávku,bude mu vypočítána cena Služby, a následně potvrdí správnost, úplnost a pravdivost vyplněných údajů. Objednatel musí v Objednávce správně, úplně a pravdivě vyplnit všechny následující povinné údaje:
 2. jméno a příjmení fyzické osoby / název právnické osoby a IČO;
 3. adresa bydliště / adresa místa podnikání / adresa sídla;
 4. jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Objednatele pro jakékoli úpravy Objednávky, tj. Administátora;
 5. kontaktní telefon a kontaktní e-mailová adresa Administátora (dále jen „E-mail Administrátora“);
 6. požadované Aplikace v rámci Služby;
 7. požadovaný počet Uživatelů s oprávněním Zadavatelů;
 8. volba četnosti plateb (měsíčně/čtvrtletně/ročně) za užívání Služby;
 9. způsob platby za první zvolené platební období užívání Služby;
 10. způsob platby za běžné platební období užívání Služby.
  • Nevyplní-li Objednatel řádně v Objednávce všechny shora uvedené údaje, bude ze strany Managit na tuto skutečnost upozorněn buď přímo upozorněními generovanými systémem, anebo e-mailovou zprávou či jiným vhodným způsobem; nebude-li Objednávka obsahovat všechny náležitosti (a neopraví-li Objednatel Objednávku ve smyslu instrukce Managit), nepovažuje se Objednávka za návrh na uzavření smlouvy.
  • Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním Objednávky společnosti Managit kliknutím na příslušné tlačítko Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že všechny jím zadané údaje jsou správné, úplné a pravdivé a že Objednatel výslovně a bezpodmínečně souhlasí s Obchodními podmínkami a s ceníkem Managit za poskytování Služby (dále jen „Ceník“), zavazuje se je dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí.
  • Po odeslání Objednávky, v závislosti na Objednatelem zvoleném způsobu platby za první období užívání Služby
 11. bude Objednatel přesměrován na zabezpečenou platební bránu pro provedení platby platební / kreditní kartou on–line, kde Objednatel (uvede jméno a příjmení vlastníka platební / kreditní karty) zadá číslo své platební / kreditní karty, dobu její platnosti a CVV/CVC kód, čímž udělí souhlas k tomu, aby platba byla z uvedené platební / kreditní karty vybrána (stržena) za využití příslušné platební brány, přičemž bere na vědomí, že tyto údaje zadává v prostředí platební brány a Managit k nim nemá přístup; Managit nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití nebo ztrátu těchto dat zpracovatelem platby ani za případné škody, které v jeho důsledku mohou Objednateli vzniknout

nebo

 1. budou Objednateli okamžitě vygenerovány a na e-mail uvedený v Objednávce zaslány údaje pro provedení bezhotovostní platby převodem na bankovní účet Managit, pod přiděleným variabilním symbolem vztahujícím se k Objednateli.
  • Smlouva v písemné podobě je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Objednávky je Smlouva uzavřena okamžikem uhrazení ceny Služby. Způsobem úhrady podle článku 3.5. písm. a) Obchodních podmínek je cena Služby uhrazena okamžikem vydání potvrzení o provedení platby. Způsobem úhrady podle článku 3.5. písm. b) Obchodních podmínek je cena Služby uhrazena podle podmínek uvedených v čl. 4.10 Obchodních podmínek. To neplatí, pokud Uživatel bude užívat Trial verzi Služby za podmínek uvedených v čl. 2 Obchodních podmínek. Uzavřením Smlouvy Objednatel akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy, z těchto Obchodních podmínek a z Ceníku zveřejněného na Webových stránkách. Služba v rozsahu Objednávky bude Objednateli zpřístupněna nejpozději během následujícího pracovního dne po dni uzavření Smlouvy.
  • Po dobu poskytování Služby je Administátor oprávněn měnit Smlouvu tak, že bude libovolně přidávat, odebírat a měnit Uživatele v pozici Zadavatelů (dále jen „Změna Služby“). V případě zadání Změny Služby do Portálu bude taková Změna Služby, resp. přístup novým Zadavatelům ke Službě na základě ní, provedena ihned.. V případě odeslání požadavku Administrátora na Změnu Služby prostřednictvím E-mailu Administrátora na e-mailovou adresu Managit info@managit.cz, je Změna služby účinná okamžikem doručení Změny Služby na e-mailovou adresu Managit info@managit.cz, nebude-li ve Změně Služby uveden pozdější datum její účinnosti. Změnu Služby, resp. přístup novým Zadavatelům do Služby, zaslanou prostřednictvím E-mailu Administrátora na e-mailovou adresu Managit info@managit.czse zavazuje Managit provést nejpozději během následujícího pracovního dne, nebude-li ve Změně Služby uveden pozdější datum její účinnosti. Cena za užívání Služby takovými novými Uživateli bude Objednateli doúčtována v následujícím kalendářním měsíci, a to dle zvolené frekvence plateb za užívání Služby těmito novými Uživateli v souladu s Ceníkem a Obchodními podmínkami, zejména pak podle čl. 3. a čl. 4.4. Obchodních podmínek. V případě že zvolená frekvence plateb za užívání Služby těmito novými Uživateli bude stejná jako u dosavadní Smlouvy, jedná se o změnu Smlouvy a další platba bude odpovídat Běžnému platebnímu období dle Smlouvy. V případě že zvolená frekvence plateb za užívání Služby těmito novými Uživateli bude jiná než u dosavadní Smlouvy, jedná se o novou Smlouvu a další platba bude odpovídat Běžnému platebnímu období podle takto zvolené frekvence plateb. Za Zadavatele, kteří byly Administátorem odebráni z přístupu ke Službě ještě před uplynutím platebního období, se nespotřebovaná platba nevrací. Objednatel, resp. Administátor je však oprávněn kdykoli měnit konkrétní osoby Zadavatelů bez změny v jejich celkovém počtu.

 

 1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cena Služby včetně ceny užívání jednotlivých Aplikací v závislosti na frekvenci platby je stanovena v Ceníku. Není-li stanoveno jinak, je cena Služby dle Ceníku pevná a nezahrnuje DPH.
  • První platební obdobíposkytování Služby bude na základě zvolené frekvence platby vždy vygenerováno v Objednávce a končí vždy posledním dnem příslušného kalendářního měsíce, přičemž v závislosti na frekvenci plateb končí takové první platební období:
 2. u měsíčních plateb:
  1. v případě provedení Objednávky v období od prvního (1) do čtrnáctého (14) dne kalendářního měsíce, posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla Objednávka provedena a
  2. v případě provedení Objednávky v období od patnáctého (15) dne kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce, posledním dnem kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla Objednávka provedena;
 3. u čtvrtletních platebposledním dnem čtvrtého (4) kalendářního měsíce, když Objednávka byla provedena v prvním (1) kalendářním měsíci;
 4. u ročních platebposledním dnem třináctého (13) kalendářního měsíce, když Objednávka byla provedena v prvním (1) kalendářním měsíci;
  • Cena za Službu v prvním kalendářním měsíci prvního platebního období se počítá pouze za celé dny počínaje dnem následujícím po dni provedení Objednávky a činí pro (i) měsíční způsob platby1/30 denně z ceny za měsíc, (ii) čtvrtletní způsob platby 1/90 denně z ceny za čtvrtletí a (iii) roční způsob platby 1/365 denně z ceny za rok.
  • Běžným platební obdobímje u (i) měsíční platby kalendářní měsíc, (ii) čtvrtletní platby 3 kalendářní měsíce následující po prvním platebním obdobím dle čl. 4.2. odst. b) a dále vždy po nich následující 3 kalendářní měsíce a (iii) roční platby 12 kalendářních měsíců následujících po prvním platebním obdobím dle čl. 4.2. odst. c) a dále vždy po nich následujících 12 kalendářní měsíců.
  • Platba na následující neuhrazené běžné platební období užívání Služby je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího (současného) platebního období přičemž Managit zašle Objednateli na jím ve Smlouvě uvedenou e-mailovou adresu Administátora nejpozději patnáct (15) dní předem výzvu k úhradě s vyčíslením ceny Služby na následující běžné platební období dle aktuálního rozsahu užívání Služby.
  • Po provedení úhrady ze strany Objednatele zašle Managit Objednateli bez zbytečného odkladu na ve Smlouvě uvedenou e-mailovou adresu Administátora daňový doklad na provedenou platbu. Odesláním na e-mail se považuje daňový doklad za odeslaný Objednateli. V papírové podobě jsou daňové doklady vystavovány a zasílány Objednateli pouze v případě, kdy tato povinnost vyplývá ze Smlouvy; Managit je oprávněn tuto službu zpoplatnit podle platného Ceníku.
  • V případě prodlení Objednatele s úhradou platby bude Objednatel a pod něj spadající Uživatelé na toto prodlení automaticky upozorňován přímo Aplikací po dobu 20 kalendářních dnů s tím, že v případě neprovedení platby nejpozději do dvacátého (20) kalendářního dne příslušného platebního období dojde k zablokování přístupu Objednatele ke Službě a k jeho datům uloženým v příslušných Aplikacích (dále jen „Blokace“). V případě uhrazení dlužné platby dojde automaticky ke zrušení Blokace a k obnovení přístupu ke Službě v plném rozsahu. Po dobu Blokace neodpovídá Managit za žádnou újmu, jež by mohla Objednateli v důsledku omezení Služby oprávněnou Blokací vzniknout. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou platby po dobu tří (3) kalendářních měsíců, dojde posledním dnem třetího (3) kalendářního měsíce k nenávratnému smazání veškerých údajů uložených do příslušných Aplikací Objednatelem a pod něj spadajícími Uživateli (dále jen „Smazání dat“), což Objednatel a pod něj spadající Uživatelé tímto berou na vědomí. O blížícím se Smazání dat v důsledku prodlení Objednatele s platbou dle předchozí věty bude Objednatel informován e-mailem na e-mailovou adresu Administátora.
  • Data Objednatele uložená v příslušných Aplikacích v rámci jím užívané služby si bude moci Objednatel, resp. Administátor, bezplatně exportovat do formátu PDF a XLS pouze po dobu než dojde k Blokaci. V případě zájmu Objednatele o export dat uložených jím do Aplikací v období mezi Blokací a Smazáním dat, je povinen Objednatel nejpozději deset (10) pracovních dní přede dnem, kdy by mělo dojít ke Smazání dat kontaktovat Managit a nejpozději pět (5) pracovních dní přede dnem, kdy by mělo dojít ke Smazání dat uhradit Managit cenu za tento export, vyčíslenou za tímto účelem ze strany Managit. Cena je uhrazena připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Managit. Bez předchozí úhrady ceny za export dat v období mezi Blokací a Smazáním dat dle předchozí věty není Managit povinna data Objednatele exportovat a dále uchovávat.
  • V rámci Objednávky a volby Služby je Objednatel oprávněn zvolit si i způsob úhrady ceny za další platební období užívání Služby. Vedle platby bankovním převodem a platby složenkou je Objednatel oprávněn zvolit si i úhradu:
 5. formou inkasa z bankovního účtu. V takovém případě je Objednatel povinen doložit Managit potvrzení o zpřístupnění účtu potvrzením banky nebo čestným prohlášením nebo u právnických osob prohlášením svého statutárního zástupce o tom, jakou formou a od kdy bylo inkaso z účtu Objednatele povoleno. Managit předkládá prostřednictvím své banky bance Objednatele okamžitě splatný inkasní příkaz v CZK vždy v období mezi patnáctém (15) a posledním dni v kalendářním měsíci, k jehož poslednímu dni je splatná Služba na následující běžné platební období; inkasní příkaz bude zahrnovat částku odpovídající ceně Služby dle aktuálního rozsahu užívání Služby. Objednatel se zavazuje udržovat na svém bankovním účtu dostatek prostředků tak, aby Managit mohl úplně a včas inkasovat veškeré splatné částky. Objednatel odpovídá za to, že dá rovněž příkaz bance, aby proplácela inkasní příkazy předložené Managit a tento příkaz neodvolá po dobu platnosti Smlouvy a neodvolá jej ani po skončení platnosti Smlouvy, pokud trvají pohledávky Managit za Objednatelem. Objednatel tímto zmocňuje Managit k tomu, aby u bank ověřoval, zda oprávnění k inkasu Managit z účtu Objednatele trvá.
 6. formou automatického strhávání z platební / kreditní karty on–line, kde Objednatel vystaví souhlas s prováděním opakovaných plateb uvedenímjména a příjmení vlastníka platební / kreditní karty, zadáním číslo své platební / kreditní karty, doby její platnosti a CVV/CVC kódu, frekvence plateb a doby po kterou mohou být strhávány, dále pak částku opakované transakce či její maximální výši, čímž udělí souhlas k tomu, aby platby za běžná platební období byly z uvedené platební / kreditní karty vybírány (strženy) za využití příslušné platební brány, přičemž bere na vědomí, že tyto údaje zadává v prostředí platební brány a Managit k nim nemá přístup; Managit nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití nebo ztrátu těchto dat zpracovatelem platby ani za případné škody, které v jeho důsledku mohou Objednateli vzniknout. Managit předkládá zpracovateli platby okamžitě splatný inkasní příkaz v CZK vždy v období mezi patnáctém (15) a posledním dni v kalendářním měsíci, k jehož poslednímu dni je splatná Služba na následující běžné platební období; inkasní příkaz bude zahrnovat částku odpovídající ceně Služby dle aktuálního rozsahu užívání Služby. Objednatel se zavazuje udržovat na svém účtu uvedené platební / kreditní karty dostatek prostředků tak, aby Managit mohl prostřednictvím zpracovatele platby úplně a včas inkasovat veškeré splatné částky. Objednatel odpovídá za to, že tento příkaz neodvolá po dobu platnosti Smlouvy a neodvolá jej ani po skončení platnosti Smlouvy, pokud trvají pohledávky Managit za Objednatelem. Objednatel tímto zmocňuje Managit k tomu, aby u zpracovatelů plateb ověřoval, zda oprávnění k inkasu Managit z účtu platební / kreditní karty Objednatele trvá.
  • Pro účely platby za Službu se za okamžik uhrazení příslušné platby považuje okamžik připsání úplné částky na bankovní účet Managit. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávné číslo bankovního účtu Managit a/nebo nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě dochází k úhradě příslušné platby v den identifikace takovéto platby ze strany Managit.
  • Pro případ prodlení s úhradou ceny za Službu si strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, který je Managit oprávněn uplatnit u Objednatele. Opakované prodlení na straně Objednatele je podstatným porušením Smlouvy.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI MANAGIT
  • Managit může provádět změny v poskytované Službě a Aplikacích nebo tuto Službu a Aplikace rozšířit. V tomto případě je však povinen na provedené změny upozornit Objednatele, a to prostřednictvím zveřejnění této informace na portálu Služby nebo e-mailem. Pokud by byla provedena změna, která by způsobila zhoršení kvality poskytování Služby, může Objednatel postupem dle čl. 11.6. Obchodních podmínek Smlouvu vypovědět.
  • Managit se zavazuje učinit veškeré kroky v jeho technických možnostech, aby udržel Službu funkční, dostupnou a rychlou, pokud Objednatel a Uživatelé splňují základní systémové požadavky Služby uvedené na Webových stránkách. Jestliže Objednatel a/nebo Uživatel zjistí problémy s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Managit pomocí e-mailu servis@managit.cznebo telefonicky pro urychlení vyřešení problému.
  • Managit v žádném případě neodpovídá za nedostupnost nebo špatnou funkci Služby způsobenou nefunkčním, vadným nebo nestabilním internetovým připojením Objednatele a/nebo Uživatele, nedostatečným nebo nesprávně fungujícím hardwarovým nebo softwarovým vybavením Objednatele a/nebo Uživatele (včetně jeho nesprávného nastavení) nebo výpadkem nebo nestabilitou datové sítě nebo jiného zařízení, které zprostředkovává přenos dat mezi Objednatelem a/nebo Uživatelem a Službou. Objednatel a Uživatel, každý jednotlivě bere uzavřením Smlouvy a/nebo přistoupením k těmto Obchodním podmínkám na vědomí, že mohou dále nastat události mimo kontrolu Managit, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro Uživatele (např. , živelné pohromy, DOS nebo DNS útoky na technická zařízení Managit a jiné). Managit nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Objednateli a/nebo Uživateli vznikne v souvislosti s takovými událostmi.
  • Objednatel a Uživatel, každý jednotlivě bere uzavřením Smlouvy a/nebo přistoupením k těmto Obchodním podmínkám na vědomí a souhlasí s tím, že Managit může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat. Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být Objednateli ihned oznámeno. Managit se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost Služby.
  • Managit se zavazuje poskytovat Službu Objednateli a jeho Uživatelům dle podmínek Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Managit se zavazuje zajistit dostupnost Služby v garantovaném rozsahu minimálně 98 % času v průběhu jednoho kalendářního roku, což je hodnota určující dobu, po kterou Managit řádně poskytuje Objednateli Službu s v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.
  • Veškerá data, která v souladu s Obchodními podmínkami uloží Uživatelé spadající pod příslušného Objednatele do Aplikací v rámci užívání Služby podle příslušné Smlouvy, jsou takovým Uživatelům k dispozici přes webový portál a mobilní aplikaci, a to po dobu užívání Služby v souladu se Smlouvou. Uživatelům nebude Služba přístupná po dobu Blokace dle čl. 4.6. Obchodních podmínek.
  • Managit se zavazuje, že obsah uživatelských dat Objednatele a/nebo Uživatelů neposkytne jakékoli třetí osobě, čímž není dotčena zákonem stanovená povinnost vydat taková data v případě uložení takové povinnosti soudem. Managit dále nebude obsah samovolně editovat ani cenzurovat, čímž není dotčeno ustanovení čl. 5.9. Obchodních podmínek. Z důvodu zkvalitňování Služby a kontroly dodržování Obchodních podmínek je Managit oprávněn využívání Služby monitorovat, čímž není dotčen závazek mlčenlivosti uvedený v tomto článku a v čl. 11.1. Obchodních podmínek. Objednatel a Uživatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že data Objednatele a Uživatele budou uložena v případě poskytování Služby prostřednictvím internetového portálu Webových stránek na datovém úložišti Microsoft Azure. Managit je oprávněn dle vlastní vůle kdykoli změnit polohu a/nebo poskytovatele datového úložiště a bezpečnostních dat, pokud daná změna nezhorší kvalitu poskytovaných služeb.
  • Managit odpovídá za škodu, která byla Objednateli a/nebo Uživateli způsobena výhradně porušením jeho smluvních povinností uvedených ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách. Managit neodpovídá za škodu způsobenou Objednateli a/nebo Uživateli a/nebo třetím osobám v těchto případech:
   • škoda byla způsobena zaměstnancem Managit nebo spolupracující třetí osobou jako následek jednání, které mělo povahu trestného činu nebo přestupku; nebo
   • škoda byla způsobena z části jednáním Objednatele a/nebo Uživatele nebo osob vykonávajících jejich vůli; nebo
   • škoda byla způsobena následkem jednání třetích osob nebo takové jednání bylo prvotní příčinou vzniku škody; nebo
   • škoda byla způsobena okolnostmi, které nemohl Managit při vynaložení odborné péče předvídat ani jim zabránit.
  • Managit neodpovídá za podnikatelské riziko Objednatele vyplývající z povahy jeho podnikání. Managit v žádném případě neodpovídá za nemateriální újmu, která může následkem škodního jednání přičitatelného Managit Objednateli, Uživateli nebo třetím osobám vzniknout. Managit rovněž neodpovídá za jakékoli nepřímé, zvláštní či následné škody nebo ušlý zisk či ztrátu tržeb Objednatele. Managit je povinen nahradit Objednateli výhradně skutečnou škodu, kterou Objednatel na základě škodního jednání Managit utrpěl.
  • Celková odpovědnost Managit za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného Smlouvou včetně výše náhrady škody, kterou je povinen Managit uhradit je, však omezena částkou odpovídající výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody aktuálnímu poplatku za odebírané konkrétní Služby za jeden rok.
  • Managit je oprávněn pozastavit poskytování Služby Objednateli v případě, že jednání Objednatele a/nebo jeho Uživatelů není v souladu se Smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami nebo pokud vyšetřuje podezření z nepřípustného jednání či užívání Služeb jinak než je dovoleno v čl. 7.1 Obchodních podmínek.
  • Na písemnou žádost Administátora zaslanou z e-mailové adresy Administátora uvedené v Objednávce na e-mail info@managit.czse Managit zavazuje provést pro Objednatele editaci dat ve Službě, zejména pak nastavení projektu, nastavení uživatelských účtů, přibírání a odebírání Uživatelů. Managit je oprávněn za tuto činnost vyúčtovat Objednateli cenu tvořenou násobkem stráveného času na vyřízení požadavku Administátora a hodinové sazby uvedené v Ceníku, přičemž nejméně účtovanou jednotkou je jedna (1) započatá hodina práce.

 

 1. REKLAMACE VYČÍSLENÍ CENY A NÁROKY ZA NEDOSTUPNOST SLUŽBY
  • Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím Administrátora uplatnit reklamaci na vyčíslení ceny Služby na následující běžné platební období, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese info@managit.cznebo telefonicky na tel. číslech uvedených na Webových stránkách,  a to bezodkladně, nejdéle však do čtrnácti (14) dní ode dne doručení výzvy k úhradě vyčíslené ceny Služby na následující běžné platební období dle čl. 4.5. Obchodních podmínek. V případě uplatnění reklamace později než ve výše uvedené lhůtě, zaniká Objednateli nárok na vyřízení reklamace. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost Objednatele k úhradě reklamované vyčíslené ceny Služby na následující běžné platební období v termínu uvedeném ve výzvě dle čl. 4.5. Obchodních podmínek.
  • Veškeré nároky z vad poskytnuté Služby a souvisejících plnění, zejména pak nároky z případné nedostupnosti Služby je Objednatel nebo Administrátor povinen uplatnit prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese info@managit.cznebo telefonicky na tel. číslech uvedených na Webových stránkách, a to bezodkladně, nejdéle však do 3 pracovních dnů od zjištění vady či nedostupnosti Služby. V případě, že Objednatel nebo Administrátor uplatní nároky z vad či nedostupnosti služby později než ve lhůtě výše uvedené, zaniká Objednateli nárok na slevu dle čl. 6.6. Obchodních podmínek jakož i další nároky s uplatněním nároků z vad související.
  • Managit se zavazuje, že veškeré reklamace dle čl. 6.1. Obchodních podmínek a nároky z vad dle čl. 6.2. Obchodních podmínek uplatněné Objednatelem nebo Administrátorem ve lhůtě tam uvedené nejpozději do 5 pracovních dní přezkoumá a o jejich vyhodnocení a způsobu vyřešení Objednatele nebo Administrátora bez zbytečného odkladu vyrozumí.
  • V případě, že Managit uzná reklamaci dle čl. 6.1. Obchodních podmínek jako oprávněnou a neoprávněně vyúčtovaná cena Služby již byla Objednatelem uhrazena, vrátí Managit Objednateli neoprávněně účtovanou část ceny Služby tak, že o tuto částku poníží vyčíslení ceny Služby na následující běžné platební období, pokud Objednatel výslovně neuplatnil požadavek na vrácení oprávněně reklamované části Ceny. V tomto případě Managit vystaví k daňovému dokladu, který byl předmětem oprávněné reklamace opravný daňový doklad a částku, která byla předmětem reklamace, Objednateli vrátí nejpozději do jednoho měsíce od vyřízení této reklamace.
  • V případě, že Managit uzná reklamaci či uplatnění vad dle čl. 6.2. Obchodních podmínek jako oprávněné, začne s odstraňováním vad nebo jinou činností směřující k vyřešení této reklamace ve lhůtách uvedených ve vyrozumění poskytnutém Objednateli nebo Administrátorovi dle čl. 6.3. Obchodních podmínek.
  • V případě, že Objednatel, resp. Uživatelé pod něj spadající, z důvodu, který leží výlučně na straně Managit, nebude moci nedodržením garantovaného rozsahu dle čl. 5.5. Obchodních podmínek využívat Službu během obvyklé pracovní doby Objednatele, která je v pracovních dnech mezi 9.00 a 18.00 hod, a to po dobu, která během jednoho kalendářního měsíce přesáhne celkem dále určený počet hodin, je Objednatel oprávněn požadovat po Managit dále uvedenou slevu (dále jen „Sleva“). Výše Slevy je závislá na počtu hodin nedostupnosti Služby během výše uvedené obvyklé pracovní doby a počítá se z ceny Objednatelem užívané Služby, odpovídající vždy měsíční frekvenci platby a připadající na kalendářní měsíc, ve kterém k takto vadnému plnění ze strany Managit došlo. Nárok na Slevu je Objednatel povinen uplatnit a prokázat u Managit nejpozději do 10 dnů od uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém k takto vadnému plnění ze strany Managit došlo, jinak jeho nárok na Slevu zaniká.
Doba nedostupnosti Služby Výše Slevy
5 – 14 hodin 10 %
15 – 24 hodin 25 %
25 – 48 hodin 40 %
 • V případě, že Objednateli vznikne nárok na Slevu, přičemž cena Služby za kalendářní měsíc, ve kterém k takto vadnému plnění došlo, již byla Objednatelem uhrazena, odečte Managit Objednateli vypočtenou Slevu z nejbližší platby ceny Služby za běžné platební období, pokud Objednatel výslovně neuplatnil požadavek na vyplacení částky odpovídající Slevě; v takovém případě Managit vystaví k daňovému dokladu, který se vztahoval na užívání Služby v měsíci, ve kterém k vadnému plnění došlo, opravný daňový doklad a částku odpovídající Slevě Objednateli vyplatí nejpozději do jednoho měsíce od vyřízení této reklamace.
 • Dle dohody mezi Managit a Objednatelem je Sleva jediným nárokem Objednatele vyplývajícím z vadného plnění Managit popsaného v čl. 6. Obchodních podmínek.
 • Ustanovení čl. 6.6. Obchodních podmínek se však nevztahuje na situace, kdy byla dostupnost a funkčnost Služby pouze snížena, nikoliv zcela omezena. Dále se za nedostupnost Služby nepovažují servisní zásahy, pravidelná údržba a prováděné aktualizace.
 • V případě třetí neoprávněné reklamace nedostupnosti Služby u téhož Objednatele a/nebo Administrátora je Managit oprávněna za každou další (tj. počínaje čtvrtou) neoprávněnou reklamaci účtovat Objednateli částku za vyřízení neoprávněné reklamace ve výši stanovené v Ceníku.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A UŽIVATELŮ
  • Objednatel a Uživatelé, každý jednotlivě, mají právo užívat Službu pouze k účelu, ke kterému je uřčena a pouze v souladu s Obchodními podmínkami, Smlouvou a uživatelskými návody Aplikací, které Objednatel a Uživatelé získají při přihlášení do příslušné Aplikace ve složce Nápověda a tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Bez platné a účinné Smlouvy není žádný Objednatel ani Uživatel oprávněn užívat Službu ani žádný její obsah. Objednatel a Uživatel, každý jednotlivě, se zavazují nezneužívat Službu a používat ji pouze přes rozhraní poskytnuté Managit. Objednatel a Uživatelé se zavazují, každý jednotlivě, že nebudou nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí Služby obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu Služby a/nebo Aplikace. Dále není Objednatel ani žádný Uživatel oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, který je předmětem autorského práva nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Službě jiného Objednatele nebo serverům Managit. Managit neodpovídá za špatnou funkci Služby způsobenou užíváním Služby v rozporu se Smlouvou, Obchodními podmínkami nebo pokyny Managit.
  • Objednatel Uživatel, každý jednotlivě, se zavazují na požádání Managit poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Služby.
  • Bezprostředně po uzavření Smlouvy je Služba v rozsahu dle Objednávky přístupná Objednateli a Uživatelům a k provádění její administrace Administátorem. Konkrétní Zadavatelé získají ke Službě přístup na základě přidělení Administátorem, který jim přidělí účet. Konkrétní Řešitelé Získají ke Službě přístup na základě pozvání ze strany Zadavatele nebo Administátora, což proběhne doručením odkazu pro přístup ke Službě s vygenerovaným přístupovým jménem a heslem na zadaný e-mail Řešitele. Zadavatelé mohou ke Službě kdykoli přidávat libovolný počet Řešitelů. Odebírat Řešitele může pouze Zadavatel, který jej ke Službě přidal a/nebo Administátor. K fungování Služby je možné, stáhnout a nainstalovat mobilní aplikaci do mobilního zařízení (smart phone, tablet apod.) V případě, že Služba požaduje či obsahuje software ke stažení, může se tento software po zveřejnění nové verze nebo funkce automaticky aktualizovat.
  • Objednatel a Uživatelé, každý jednotlivě, jsou povinni uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému účtu. Dále jsou povinni v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k účtu Objednatele a/nebo Uživatele. Poruší-li Objednatel a/nebo Uživatel povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Managit jakoukoli odpovědnost za škodu, která Objednateli a/nebo Uživateli vznikne a takový Objednatel a/nebo Uživatel plně odpovídá za škodu, která vznikne Managit, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Managit od této Smlouvy odstoupit.
  • Jestliže Objednatel a/nebo Uživatel zjistí, že může dojít k zpřístupnění Služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Managit pomocí e-mailu na adresu info@managit.cz.
  • Objednatel se zavazuje poskytnout Managit ke všem jeho závazkům, plynoucím ze Smlouvy vyžadujícím spolupůsobení Objednatele řádnou a včasnou součinnost.
  • Každý Uživatel Objednatele potřebuje k přístupu ke Službě unikátní uživatelský účet a heslo. Sdílení uživatelských účtů není povoleno z důvodu, že jsou Služby Managit účtovány podle počtu Uživatelů na pozici Zadavatelů, Administrátora a Investora a rovněž z důvodu bezpečnosti. Jeden Uživatel je oprávněn přistupovat ke Službě pod svým uživatelským účtem pouze z jednoho mobilního zařízení v jeden okamžik. Objednatel, resp. Administátor může kdykoli převést nepoužívaný uživatelský účet na nový účet pro jiného Uživatele. Managit v této souvislosti výslovně upozorňuje Objednatele, že takové jednání, kdy jeden uživatelský účet Zadavatele užívá více fyzických osob je nejen zakázané, ale popírá jednu ze základních funkcionalit Služby, tj. přesná identifikace odpovědné osoby za daný úkol.
  • Po dobu trvání Smlouvy je Objednatel povinen bezodkladně, nejpozději do osmi (8) dnů, písemně oznamovat Managit jakoukoli změnu údajů uvedených v Objednávce, zejména změnu obchodní firmy, IČO, sídla, jména, příjmení, bydliště, bankovního spojeni a změny skutečností zapisovaných v Obchodním rejstříku.
  • Objednatel nese plnou odpovědnost za používání Služby všemi ostatními Uživateli užívajícími Službu v rámci Smlouvy uzavřené tímto Objednatelem, jakož i za veškeré akce provedené těmito Uživateli i veškerá data nahraná do účtu Objednatele. Objednatel je povinen zajistit, aby se všichni jeho Uživatelé řídili ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
  • Objednatel odpovídá Managit za škodu, kterou jí způsobil on a/nebo každý Uživatel užívajícími Službu v rámci Smlouvy uzavřené tímto Objednatelem, a to porušením smluvních nebo mimosmluvních povinností v celém jejím rozsahu. Objednatel je povinen nahradit Managit vzniklou škodu způsobem a v rozsahu určeném Managit. Objednatel je odpovědný za škodu způsobenou jakýmkoli Uživatelem (včetně Administrátora) užívajícími Službu v rámci Smlouvy uzavřené tímto Objednatelem, a to ve stejném rozsahu, jako by ji způsobil sám.

 

 1. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
  • Objednatel bere na vědomí, že veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke Službě a k Aplikacím náleží Managit.
  • Používáním Služby nenabývá Objednatel ani žádný Uživatel žádná práva duševního vlastnictví ke Službě ani k žádné Aplikaci ani k obsahu, ke kterému v rámci Služby přistupuje. Objednatel uzavřením Smlouvy nabývá na dobu trvání Smlouvy pouze nevýhradní a nepřevoditelné právo pro sebe a pro své Uživatele užívat Službu a v jejím rámci objednané Aplikace, a to pro takový počet Uživatelů na pozici Administrátora, Zadavatelů a Investorů, kolik si jich Objednatel objednal a pro takový počet Uživatelů na pozici Řešitelů, kolik jich Zadavatelé ke Službě připojí (dále jen „Užívací právo“). S výjimkou předchozí věty není Objednatel ani žádný Uživatel oprávněn udělovat nebo postoupit Užívací právo třetí osobě. Objednatel ani žádný Uživatel rovněž není oprávněn Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám. Výhradním účelem Užívacího práva je umožnit Objednateli a jeho Uživatelům používat Službu a využívat její přínosy způsobem povoleným v těchto Obchodních podmínkách. Managit poskytuje Objednateli užívací právo v neomezeném územním rozsahu.
  • Objednatel ani žádný Uživatel nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Služby ani žádných Aplikací. Objednatel ani žádný Uživatel není oprávněn Službu bez souhlasu Managit zapracovávat do jiného softwarového vybavení. Objednatel ani žádný Uživatel nemá právo používat žádné značky ani loga používaná Službou.
  • Objednatel ani žádný Uživatel nejsou oprávněni Službu ani žádnou Aplikaci či software, který Služba zahrnuje ani jakoukoli jejich část kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) takového softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Objednatel a jakýkoli Uživatel, každý jednotlivě, se zavazují, že nebudou porušovat, obcházet, zpětně analyzovat či podrobovat jiné formě reverzního inženýringu, dekompilovat, zpětně překládat nebo z jakéhokoliv důvodu jinak manipulovat se Službou a/nebo každou Aplikací nebo v tom napomáhat jiné osobě či se o to pokoušet.

 

 1. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ
  • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a končí odstoupením od Smlouvy, zánikem právnické osoby s likvidací, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
  • Managit i Objednatel jsou oprávněni kdykoli v průběhu poskytování Služby vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být učiněna písemně.
  • V případě, že bude Smlouva ukončena ze strany Objednatele, nevzniká Objednateli nárok na vrácení ani poměrné části eventuálně předplacené ceny za Službu za období, ve kterém již Objednatel nebude Službu v důsledku takového ukončení Smlouvy užívat.
  • Managit je oprávněn provést Blokaci Služby a/nebo okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 2. se Objednatel nachází po splatnosti s úhradou ceny Služby delší než 20 dnů;
 3. Managit získá informace, ze kterých lze oprávněně dovodit, že je ohrožena platební schopnost Objednatele, zejména, nikoli však výlučně, pokud je proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení;
 4. Objednatel nekomunikuje s Managit, nebo neuhradil jiné zboží a služby, které od Managit odebral;
 5. poruší-li Objednatel a/nebo jeho Uživatel podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy;
 6. Objednatel a/nebo jeho Uživatel porušil své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem. V tomto případě je Managit oprávněn ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení. Managit v takovém případě neodpovídá za náhradu jakékoli újmy, která by tím Objednateli mohla vzniknout.

V případě odstoupení Managit od Smlouvy s Objednatelem zašle Managit současně s odstoupením též závěrečné vyúčtování dosud neuhrazených služeb se splatností čtrnáct (14) dní. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Objednateli.

 • Za okamžik doručení se považuje buď fyzické převzetí výpovědi, resp. odstoupení, nebo doručení potvrzené na doručence, je-li zasíláno doporučenou poštou nebo doručení datovou schránkou a nezdaří-li se doručení uvedeným způsobem (či způsoby), desátým dnem ode dne předání doporučené zásilky k poštovní přepravě nebo desátým dnem ode dne odeslání datové zprávy do datové schránky Objednatele, podle toho, kterou formu doručování si Managit v konkrétním případě zvolí. Adresy a telekomunikační spojení Managit a Objednatele mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou postupem podle tohoto článku s tím, že taková změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) pracovních dnů od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je správcem osobních údajů Objednatele a Uživatele Managit.
  • Objednatel a každý Uživatel uděluje svůj výslovný bezvýhradný souhlas k tomu, aby Managit shromažďoval, zpracovával a uchovával jím uvedené osobní údaje, a to pro účely plnění Smlouvy mezi Managit a Objednatelem uzavřené, a dále pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb dotčenému subjektu údajů ze strany Managit (marketingové účely). Objednatel a každý Uživatel dále uděluje svůj souhlas k tomu, aby shromažďování, zpracování a uchování jeho osobních údajů pro Managit případně zajišťovala třetí osoba jako zpracovatel ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (o osobě případného zpracovatele bude Objednatel a Uživatel informován). Objednatel a Uživatel uděluje souhlasy dle tohoto článku po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 6 měsíců od zániku Smlouvy, v každém případě však do doby, dokud nebudou všechny závazky ze strany Objednatele vůči Managit vyrovnány.
  • Managit a zpracovatel se zavazují dbát o to, aby Objednatel a/nebo Uživatel v souvislosti se shromažďováním, zpracováním a uchováním jeho osobních údajů neutrpěl újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím.
  • Objednatel a každý Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům Managit či zpracovatele osobních údajů; tyto osoby jsou ohledně osobních dat vázány povinností mlčenlivosti. Objednatel a každý Uživatel bere dále na vědomí, že má (i) právo přístupu k jeho osobním údajům, (ii) právo na opravu jeho osobních údajů, (iii) právo požádat Managit nebo zpracovatele o vysvětlení v případě, že se dotčený subjekt bude domnívat, že Managit nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li jeho žádosti vyhověno, má takový subjekt právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (může tak učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené Managit nebo zpracovateli), a dále další práva ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
  • Objednatel a každý Uživatel potvrzuje, že osobní údaje v rámci registrace poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje poskytnout. Tím není nijak dotčeno ustanovení čl. 3.1. těchto Obchodních Podmínek.
  • Veškerá data jsou ze strany Managit od Objednatele a Uživatelů sbírána za účelem ochrany osobních údajů nebo za účelem zvýšení kvality Služby. Jedná se zejména o tato data: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon, informace o používání Služby, IP adresa.
  • Objednatel a každý Uživatel souhlasí s tím, že každý jeho telefonický hovor s Managit může být zaznamenáván technickými prostředky umožňujícími jeho zachycení, uchování a reprodukci. Objednatel a každý Uživatel rovněž souhlasí s tím, aby v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy byly v případě potřeby záznamy jeho telefonických hovorů s Managit použity jako důkazní prostředek v kterémkoli soudním nebo správním řízení či před jinými orgány, nebo pokud to Managit považuje za nutné, pro ochranu svých oprávněných zájmů nebo zájmů Objednatele a/nebo Uživatele.
  • Objednatel a každý Uživatel souhlasí s tím, že telefonické záznamy, písemné záznamy a logy dat ze systému Managit budou oběma stranami považovány za zcela hodnověrné záznamy o skutečnostech, o nichž vypovídají, pokud se neprokáže jinak.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Managit, Objednatel a Uživatel, každý jednotlivě, se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděli za trvání smluvního vztahu dle Smlouvy.
  • Práva vzniklá Objednateli a Uživateli ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Managit.
  • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto Obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto Obchodních podmínek a takové ustanovení bude považováno za vypuštěné a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní strany do smluvního vztahu vstoupily i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
  • Managit je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky, a to zejména v souvislosti s technickým a softwarovým vývojem Služby. Managit má dále právo jednostranně formou uveřejnění na Webových stránkách provést změnu Obchodních podmínek a/nebo Ceníku v těchto případech:
 2. pokud je taková změna vyvolána změnou právní úpravy, nebo
 3. pokud je taková změna vyvolána změnou na trhu, inflací, zvýšením nákladů Managit nezbytných pro řádné plnění smluvních vztahů a fungování Služby, nebo
 4. pokud je taková změna Obchodních podmínek dle uvážení Managit vyvolána potřebou jejich aktualizace z jiných než shora uvedených důvodů, zejména pro zlepšení vymahatelnosti práv Managit při poskytování Služeb.
  • Aktuální znění nových Obchodních podmínek a/nebo nového Ceníku bude zveřejněno na Webových stránkách a zasláno Zástupci Objednatele na jím v Objednávce uvedený e-mail. Okamžik zveřejnění nového znění Obchodních podmínek a/nebo nového Ceníku na Webových stránkách se považuje za okamžik oznámení Objednateli.
  • Pokud se změny Obchodních podmínek a Ceníku jednoznačně týkají Služby poskytované Objednateli a mají charakter nepříznivého ovlivnění smluvních podmínek na straně Objednatele při používání Služby a Objednatel nesouhlasí s takovými změnami Obchodních podmínek a/nebo Ceníku, je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy, včetně vyjádření důvodu odstoupení ve smyslu tohoto článku 11.6. Obchodních podmínek, je povinen Objednatel oznámit písemně ve lhůtě jednoho (1) měsíce od oznámení takové změny Obchodních podmínek a/nebo Ceníku ze strany Managit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení v písemné formě Managit. Objednatel má v takovém případě nárok na vrácení poměrné části eventuálně předplacené ceny za Službu za období, ve kterém již nebude Službu v důsledku takového odstoupení užívat. Pokud Objednatel neodstoupí od Smlouvy nejpozději ve lhůtě de tohoto čl. 11.6. Obchodních podmínek, má se za to, že s jejich změnou souhlasí a zavazuje se je nadále dodržovat.
  • Pouhé přidání nové Aplikace do Služby a zveřejnění Obchodních podmínek a/nebo Ceníku na Webových stránkách, jejichž jedinou změnou je přidání nové Aplikace, není změnou Obchodních podmínek a/nebo Ceníku, v důsledku níž by jinak mohl být Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit dle čl. 11.6. těchto Obchodních podmínek.
  • Veškeré vztahy neupravené Smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pro vyloučení pochybností Managit a Objednatel výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání a v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají a přijímají nebezpečí změny okolností v době po uzavření Smlouvy, dále že mezi sebou vylučují aplikaci ustanovení § 1793 až 1795 občanského zákoníku a vzájemně si stvrzují, že mezi plněními podle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek není hrubý nepoměr, že žádná ze smluvních stran není slabší stranou ve smyslu občanského zákoníku a měla příležitost Obchodní podmínky a Smlouvu ovlivnit, a vylučuje se tak zejména aplikace ustanovení § 1798 až 1801 občanského zákoníku.
  • Všechny spory mezi Objednatelem a/nebo Uživatelem a Managit vzniklé v souvislosti se Smlouvou a/nebo užíváním Služby budou, nepodaří-li se je vyřešit přednostně smírnou cestou, s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to před třemi rozhodci (rozhodčí senát), určenými podle jeho Řádu. Meritorní rozhodnutí učiněné v rámci rozhodčího řízení bude konečné, závazné pro příslušné Smluvní strany a vykonatelné. Rozhodčí řízení bude vedené v Praze a v českém jazyce. Smluvní strana ve sporu úspěšná bude mít nárok na náhradu nákladů řízení dle pravidel stanovených v České republice pro občanské soudní řízení (v době podpisu této smlouvy § 142 a násl. zák. č. 99/1963 Sb.), přičemž ale výše nákladů na právní zastoupení bude určena jako mimosmluvní odměna advokáta dle vyhl. č. 177/1996, advokátní tarif, či dle právního předpisu uvedenou vyhlášku nahrazujícího.
  • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 8. 2016.